ਬਹੁਤੇ ਨੱਖਰੇ ਨਾ ਝੱਲੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ

Jun 26, 2016 by

ਬਹੁਤੇ ਨੱਖਰੇ ਨਾ ਝੱਲੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਹੰਜੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਏਂਗੀ
Busy ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਤਾ ਜਦ ਯਾਰ ਹੋਗੇ Busy
ਫੇਰ ਰੋਏਂਗੀ…

Comments

comments

%d bloggers like this: