ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ …

Jun 26, 2016 by

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ …

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ …
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ….

 

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ... ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ....

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ …
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ….

Comments

comments

%d bloggers like this: